+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

Chính sách Chất lượng và An toàn thông tin

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

Warranty - Belief - Connection

"Đảm bảo - Tin tưởng - Kết nối"

Để thực hiện cam kết trên, ban lãnh đạo cam kết:

  • Lấy sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chí hàng đầu để phát triển chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
  • Thông tin được bảo vệ khỏi các sự truy cập không được phép;
  • Thông tin không bị vô tình hoặc cố ý tiết lộ cho những người không có thẩm quyền;
  • Thông tin đảm bảo tính tin cậy và toàn vẹn;
  • Thông tin đảm bảo sẵn có cho những người được phép sử dụng khi cần;
  • Thông tin đảm bảo phù hợp đối với các yêu cầu pháp luật, chế định và các yêu cầu ràng buộc trong hợp đồng;
  • Liên tục áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống Quản lý Chất lượng và an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013;
  • Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý Chất lượng và an toàn thông tin cũng như quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ;
  • Liên tục duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác ổn định, hiệu quả với các tổ chức chuyên ngành, hiệp hội và các đối tác lớn trong khu vực và trên thế giới.
  • Truyền đạt đến mọi CBNV cùng thấu hiểu chính sách chất lượng và an toàn thông tin trong công ty.

Toàn thể cán bộ nhân viên của công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt những cam kết trên để đảm bảo chính sách “Đảm bảo - Tin tưởng - Kết nối”.

 

                                                                      TỔNG GIÁM ĐỐC

 

TSUCHIHASHI KAZUHIRO