+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

KINH DOANH

Kế hoạch đào tạo BSE làm việc lâu dài tại Nhật

WBC Vietnam với mục đích backup cho World Business Group, thì kế hoạch đào tạo BSE để cung cấp cho khách hàng Nhật của chúng tôi là tổ chức các buổi đào tạo tiếng Nhật trong công ty để đồng thời nâng cao kỹ thuật IT và năng lực tiếng Nhật. Ngoài ra, với việc tích lũy kinh nghiệm phát triển các dự án của công ty Nhật theo các qui tắc phát triển của Nhật thì chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp BSE phù hợp nhất cho các công ty Nhật

WBC Vietnam đang đặt kế hoạch đẩy mạnh cơ chế BSE, và mục tiêu sau 3 năm sẽ tăng đến 70 người.

 Kỹ năng kỹ thuật

Ngôn ngữ phát triển

C / C++ / C# / Java / PHP / VB / .net / iOS / Android / HTML / COBOL / PLSQL / ASP / JSP / Ruby

Database

Oracle / SQL Server / MySQL / PostgreSQL

 

 Mô hình Phát triển offshore(Software Outsourcing Service)

Bằng việc sử dụng mô hình BSE làm việc lâu dài tại Nhật thì chúng tôi có thể xây dựng được mô hình phát triển suôn sẻ