+84 (0) 243 224 2738 Office@wbcvn.vn Monday – Friday 8:00 AM – 17:30 PM

DỊCH VỤ

WBC Vietnam với mục đích backup cho World Business Group, thì kế hoạch đào tạo BSE để cung cấp cho khách hàng Nhật của chúng tôi là tổ chức các buổi đào tạo tiếng Nhật trong công ty để đồng thời nâng cao kỹ thuật IT và năng lực tiếng Nhật. Ngoài ra, với việc tích lũy kinh nghiệm phát triển các dự án của công ty Nhật theo các qui tắc phát triển của Nhật thì chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp BSE phù hợp nhất cho các công ty Nhật